buy levitra online

 
พนักงานสยามสไมล์

ร่วมงานกับสยามสไมล์

พนักงานคือสินทรัพย์อันมีค่ายิ่งขององค์กร สยามสไมล์การ์ดตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงาน คือกลไกที่สำคัญในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านผลการดำเนินงานการให้บริการที่ดีเลิศแก่ทั้งลูกค้าและพนักงาน ดังนั้น สยามสไมล์การ์ด จึงมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเติบโต และก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเต็มที่

นอกเหนือจากการเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถที่เหมาะสมแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้ย้ายหรือเปลี่ยนหน้าที่การงานตามความถนัด และความสนใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้วยการจัดอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานและการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ สยามสไมล์การ์ด มีความปรารถนาที่จะเห็นพนักงานมีความก้าวหน้า ในสายงานควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร

สยามสไมล์การ์ดมุ่งมั่นที่จะสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่ดีที่สุด คุณจะได้รับเงินเดือนที่ดีและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการเลื่อน เงินเดือนประจำปีตามผล การปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และคุณประโยชน์ที่คุณทำเพื่อบริษัท นอกจากนี้คุณยังจะได้รับเงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปีตามผลประกอบ การของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคุณ 

ความก้าวหน้าและผลตอบแทน

สายงานทุกระดับภายใต้สยามสไมล์การ์ด จะได้รับการประเมินและผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องทุกๆปี
ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่ว่าจะ อยู่ในหน่วยงานใดของบริษัทจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ และสามารถ พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
สยามสไมล์การ์ดดูแลสุขภาพและความสุขของพนักงาน ซึ่งมีสภาพการทำงานที่แตกต่างกันตามแต่ละหน้าที่รับผิดชอบ นอกเหนือจากสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับตามกฎหมาย
พนักงานทุกคนจะได้รับการประกันอุบัติเหตุ นอกเหนือจากประกันสังคม
เงินช่วยเหลือค่าทำงานกะ และค่าพาหนะ-ค่าเสื่อมสำหรับพนักงานที่ปฎิบัติงานนอกสถานที่
ทุกระดับสายงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เพราะสยามสไมล์การ์ดเห็นถึงความสำคัญ และความตั้งใจในการทำงาน มุ่งมั่นให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง
ได้รับส่วนลดสินค้าและบริการจากสยามสไมล์การ์ดในราคาพิเศษ
กิจกรรมภายในองค์กรและนอกสถานที่ทุกๆปี เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุขและความคิดสร้างสรรค์ในสายงานอย่างเต็มที่
สยามสไมล์การ์ดมีการจัดพักผ่อนประจำทุกๆปีสำหรับพนักงานทุกคน
ทุกสายงานสามารถปรับย้ายเปลี่ยนสายงานได้ (เมื่อมีตำแหน่งว่าง และอยู่การพิจารณาผู้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้บังคับบัญชาสายงานที่ต้องการย้าย)

1. เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร จำนวน 1 อัตรา
1.เพศชายอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
2.สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาติขับรถยนต์
3.ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี
4. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
5.หากมีประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 สนใจติดต่อคุณสุภาพร  085-6959660 ,085-6958544
สมัครงานตำแหน่งนี้
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการเบี้ยประกันภัย ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพ(เขตสายไหม) 2 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
3. เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็วและพัฒนาตนเองได้
4. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ 
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

สมัครงานตำแหน่งนี้
3. เจ้าหน้าที่งานมอเตอร์ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ หลายอัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส.หรือ ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
3. เป็นผู้ทีมีความรู้เกี่ยวกับงานประกันภัยด้านรถยนต์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
สมัครงานตำแหน่งนี้
4. แม่บ้าน (ประเภทพักประจำ) 1 อัตรา
คุณสมบัติ 
1.เพศหญิง
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป 
3.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
4.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
5.หากมีประสบการณ์มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.อัตราเงินเดือนตามตกลง
สมัครงานตำแหน่งนี้
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบ (Programmer) ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ หลายอัตรา
คุณสมบัติ
1.จบปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
2.สามารถพัฒนาเว็บไซด์ด้วยโปรแกรม  ASP.net, VB.net จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.สามารถใช้งานฐานข้อมูล SQL.Server ได้
4.สามารถทำงานเป็นทีมได้
5.ขยัน  กระตือรือร้น เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
6.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
7.สามารถทำงานนอกสถานที่ได้(กรุงเทพ)

*****ผู้สมัครต้องนำ PORTFOLIO  มานำเสนอในวันสัมภาษณ์งาน***
สมัครงานตำแหน่งนี้
6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ทั่วประเทศ (ไม่จำกัดจำนวน)
คุณสมบัติ 
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 21 ปีขึ้นไป (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร) 
3.วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) 
4.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ - สามารถขับขี่รถยนต์ + มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ 
5.หากมีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานตำแหน่งนี้
7. ด่วน ! เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ(เขตสายไหม)หลายอัตรา
1.หญิง/ชาย
2.อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาบัญชี 
4.มีความมุ่งมั่นในงาน และ มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายหรือสาขาอื่นๆได้ดี 
6.อัตราค่าตอบแทนตามโครงสร้างบริษัท
7.มีประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย 1ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
8.ช่วงทดลองงาน ทดลองงานที่จังหวัดเชียงราย 2 เดือน(มีที่พักให้)

หน้าที่รับผิดชอบ
-บันทึกบัญชี ปรับปรุงค่าใช้จ่ายประจำเดือน
-อัพโหลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งสรรพากร
-อัพโหลดภาษีมูลค่าเพิ่ม นำส่งสรรพากร
-จัดทำแฟ้มรายเดือน (สรุปรายละเอียดบัญชีต่างๆ,รายการแยกประเภท)
-บันทึกเงินเดือนค่าตอบแทนประจำเดือน
-บันทึกบัญชี เคลียร์บัญชีเกี่ยวกับโครงการต่างๆ
-ตรวจเอกสารการบันทึกบัญชี
สมัครงานตำแหน่งนี้
8. รับสมัครผู้พิการประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และสำนักงานสาขา
1.ชาย/หญิง
2.อายุ 21 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ม.6 - ป.ตรี ทุกสาขา
4.สามารถสื่อสารและช่วยเหลือตัวเองได้
5.สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้


สมัครงานตำแหน่งนี้
9. พนักงานรับโทรศัพท์ Call Center ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ หลายอัตรา (ด่วน)
1.ชาย / หญิง   
2.อายุ 21 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีใจรักงานบริการลูกค้า,มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานได้ดี
6.เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

 
สมัครงานตำแหน่งนี้
บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Copyright ? 2012 by Siam Smile Broker (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.