buy levitra online
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบ (Programmer) ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ หลายอัตรา

ใบสมัครงาน
กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง
     
ชื่อ : ชื่อเล่น : สาขาที่ต้องการร่วมงานกับบริษัท :
ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบ (Programmer) ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ หลายอัตรา เงินเดือน : บาท / เดือน
คุณสมบัติ
1.จบปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
2.สามารถพัฒนาเว็บไซด์ด้วยโปรแกรม  ASP.net, VB.net จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.สามารถใช้งานฐานข้อมูล SQL.Server ได้
4.สามารถทำงานเป็นทีมได้
5.ขยัน  กระตือรือร้น เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
6.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
7.สามารถทำงานนอกสถานที่ได้(กรุงเทพ)

*****ผู้สมัครต้องนำ PORTFOLIO  มานำเสนอในวันสัมภาษณ์งาน***
(ประวัติส่วนตัว)
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : หมู่ : จังหวัด : อำเภอ/เขต : ตำบล/แขวง :
รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์ : มือถือ : อีเมล์ :
อาศัยอยู่กับครอบครัว :
วัน เดือน ปีเกิด : / / เชื้อชาติ : สัญชาติ : ศาสนา :
บัตรประชาชนเลขที่ : บัตรหมดอายุ : ส่วนสูง : ซม. น้ำหนัก : กก.
สภาวะทางทหาร :
สถานภาพ :
(ประวัติครอบครัว)
บิดา ชื่อ - สกุล : อายุ : ปี อาชีพ : เบอร์โทร :
มารดา ชื่อ - สกุล : อายุ : ปี อาชีพ : เบอร์โทร :
ชื่อภรรยา / สามี : สถานที่ทำงาน : เบอร์โทร :
มีบุตร
1. ชื่อ - นามสกุล : อายุ : ปี
2. ชื่อ - นามสกุล : อายุ : ปี
มีพี่น้อง
1. ชื่อ - นามสกุล : อายุ : ปี อาชีพ :
2. ชื่อ - นามสกุล : อายุ : ปี อาชีพ :
(การศึกษา)
ระดับการศึกษา : สถาบัน : สาขาวิชา : ตั้งแต่ : ถึง :
(รายละเอียดของงานที่ผ่าน เรียงลำดับ ก่อน - หลัง)
สถานที่ทำงานและเบอร์โทร ระยะเวลา ตำแหน่งงาน ลักษณะงาน ค่าจ้าง เหตุที่ออก
1. : เริ่ม : ถึง :
2. : เริ่ม : ถึง :
3. : เริ่ม : ถึง :
4. : เริ่ม : ถึง :
5. : เริ่ม : ถึง :
(ความสามารถทางด้านภาษา)
ภาษาไทย
พูด :
เขียน :
อ่าน :
ภาษาอังกฤษ
พูด :
เขียน :
อ่าน :
(ความสามารถพิเศษ)
พิมพ์ดีด : ไทย : คำ/นาที อังกฤษ : คำ/นาที
คอมพิวเตอร์ : ระบุ :
ขับรถยนต์ : ใบขับขี่เลขที่ :
ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน ระบุ :
งานอดิเรก ระบุ :
โรคประจำตัว ระบุ :
ความรู้พิเศษ ระบุ :
สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ : ระบุ :
กรณีฉุกเฉินบุคคลที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ - สกุล : เกี่ยวกับผู้สมัคร :
ที่อยู่ : เบอร์โทร :
(รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม)
แนบไฟล์รูปภาพผู้สมัคร (ถ้ามี) :
แนบไฟล์เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) :
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดงหรือรายละเอียดที่ได้ให้ไว้ ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Copyright ? 2012 by Siam Smile Broker (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.