พยาบาลพิจารณาสินไหม ( Nurse – Claims Assessor )

รายละเอียดงาน

  • – ชี้แจง และอธิบายข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับเงื่อนไข และผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย และตัวแทนขาย
   – คำนวณความคุ้มครองค่าชดเชยการรักษาพยาบาลตามข้อกำหนดของกรมธรรม์
   – พิจารณาการเรียกร้องสินไหมประกันสุขภาพตามเงื่อนไขสัญญา
   – ปฏิบัติงานด้าน Fax Claim (มีการสลับเวรในวันหยุดเสาร์ หรืออาทิตย์ในหน่วยงาน)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ชี้แจง และอธิบายข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับเงื่อนไข และผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย และตัวแทนขาย
 • คำนวณความคุ้มครองค่าชดเชยการรักษาพยาบาลตามข้อกำหนดของกรมธรรม์
 • หากมีประสบการณ์ด้านพิจารณารับประกันในธุรกิจประกันชีวิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝ่ายการตลาด

คุณสมบัติ

    1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
    2. การศึกษา ระดับ ปวส – ปริญญาตรีขึ้นไป
    3. มีบุคลิกภาพดี
    4. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้
    5. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
    6. ผู้อบรม ต้องอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 3 สัปดาห์

  หมายเหตุ  เมื่อผ่านทดลองงาน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ส่งพนักงานลงสาขาตามความเหมาะสม

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินเดือน 15,000 – 20,000  บาท
 • เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับผู้มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • หมายเหตุ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อแผนกงานทรัพยากรบุคคล 085-6958544

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบ (Programmer) ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

รายละเอียดงาน

  • – เขียนพัฒนาและปรับปรุงระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
   – ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้น ตามที่ได้รับมอบหมายและเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดและมีคุณภาพ
   – ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อแก้ปัญหาจนลุล่วง
   – สนับสนุนให้บริการระบบงานแก้ปัญหาด้านพัฒนาระบบต่างๆให้กับผู้ใช้งาน
   – จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • จบปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถพัฒนาเว็บไซด์ด้วยโปรแกรม  ASP.net, VB.net จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานฐานข้อมูล SQL.Server ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ขยัน  กระตือรือร้น เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้(กรุงเทพ)

      ********ผู้สมัครต้องนำ PORTFOLIO  มานำเสนอในวันสัมภาษณ์งาน********

Business Analysis

รายละเอียดงาน

  • – ทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถได้ตรงตาม Software Requirement Specification (SRS) และ Change Request (SCR)
   – ทดสอบและรันผลการทดสอบบน Test environment
   – รายงานผลการปฏิบัติงาน (Defect Report) และจัดทำเอกสารต่างๆตามกระบวนมาตรฐานของบริษัท
   – ทำงานร่วมกับ Developer,Project Manager เพื่อส่งมอบงานให้ได้ทันตามกำหนด
   – ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม
   – ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง (ประสบการณ์ 2-5 ปี)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • ความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำสำนักงานใหญ่ 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

  – จัดการด้าน  HRM และ HRD
  – เอกสารด้านทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานบุคคลมา(อย่างน้อย 5 ปี )
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เจ้าหน้าที่บัญชี

รายละเอียดงาน

–   ตรวจสอบรายรับ – รายจ่าย ต่างๆ ของบริษัท

–   บันทึกบัญชีของสมุดรายวันชั้นต้

–   ตรวจสอบ statement

–   จัดทำใบเรียกเก็บเงิน / บัญชีค่าใช้จ่าย

–   งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • การศึกษา ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดประสบการณ์ เพศ
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office word,Excel ได้ดี
 • สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายละเอียดงาน

  • – ตรวจสอบ แนะนำ การบันทึกรายการบัญชีรายได้ – ค่าใช้จ่ายเกี้ยวกับบัญชีเบี้ย
   – ตรวจสอบ แนะนำ การบันทึกรายการรับเบี้ยประจำวันและการปรับปรุงเบี้ยประจำวัน และการตัดจ่ายชำระเบี้ยให้ถูกต้อง
   – ตรวจสอบและกระทบยอดรายการบัญชี (Reconcile) ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเบี้ย เพื่อสรุปข้อมูลส่งให้หัวหน้าแผนกทำข้อมูลปิดงบประจำเดือน
   – วางแผนงาน , แก้ไขปัญหา และประสานงานในทีมบัญชี-การเงินเบี้ย และแผนกที่เกี่ยวข้อง
   – จัดทำรายงานสรุปยอดเงินบริจาคสถานศึกษาประจำปี เพื่อสรุปแยกเอกสารที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูลต่อให้ทางฝ่าย PA
   – ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ก่อนนำส่งให้บริษัทคู่ค้า)
   – ตรวจบันทึกนำส่งเบี้ย PA นักเรียนและแก้ไขในระบบ Express (พฤษภาคม-ธันวาคม)
   – บันทึกบัญชีเงินเดือน
   – ทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย (ยื่นแบบ ภ.พ.30)
   – ตรวจสอบ ภ.ง.ด. 3,53
   – กระทบยอดหมวด สินทรัพย์ และดูรวมหมวดอื่นๆ Reconcile
   – บันทีกค่าใช้จ่ายโครงการ
   – ทำรายงาน คปภ.
   – เช็ค Statement 662 – 356 – 458
   – กระทบรายได้ กับ ภ.พ.30
   – อื่นๆ ตามที่หัวหน้างานเห็นเหมาะสมเกี่ยวเนื่องกับงาน

คุณสมบัติ

 • การศึกษา ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดประสบการณ์ เพศ
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office word,Excel ได้ดี
 • สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้พิการ)   ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

รายละเอียดงาน

          – จัดเก็บเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
          – งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 – ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารและช่วยเหลือตัวเองได้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้

ร่วมงานกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


 

 

 


ขอสมัครตำแหน่ง