ข่าวสาร

ข่าวเด่น

ส่องกล้องมอง คปภ.

หากจะพูดถึงการก้าวเดินไปข้างหน้าของธุรกิจประกันภัยนั้น  คงหนีไม่พ้นกับผลลัพธ์อันเป็นที่น่าพอใจ  และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  ขณะนี้มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่า  ในอีก 3 ปี ข้างหน้านี้  หรือภายในปี ค.ศ.2020

ประเทศไทยจะต้องมีเบี้ยประกันภัยทั้งระบบ 1,000,000 ล้านบาท  นอกจากสำนักงานคปภ. จะเป็นหน่วยงานกำกับแล้ว ยังได้ให้ความสำคัญในภาคธุรกิจประกันชีวิตด้วย โดยเฉพาะเรื่องของความเป็นดิจิตอล ทั้งผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริม

รวมไปถึงการให้ความสำคัญถึงขั้นผลักดันให้เกิด การประกวดของเด็กๆ ให้เข้ามาแข่งขันกันทำในเรื่องของดิจิตอล  ซึ่งธุรกิจประกันภัยนั้น อย่างที่เรารู้กันดีว่า ทุกคนจะระมัดระวังว่าเรื่องดิจิตอลจะมีผลกับเรามากแค่ไหน

ข่าวล่าสุด

สังคมผู้สูงอายุ

การก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ อาจเป็นผลบวกต่อธุรกิจประกันภัยในแง่ที่ ผู้คนต้องเตรียมตัว เตรียมการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับตัวเอง แต่จะเป็นเช่นนี้ได้นั้น ภาคธุรกิจประกันภัยทั้งประกันชีวิต และประกันวินาศภัย ต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาให้ทันยุคทันสมัย  เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและประชาชน ทั้งในรูปแบบสินค้าการขาย และการบริการทั้งก่อนและหลังการขายด้วย  ขณะเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.  ก็ต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาในระบบการทำงานและต้องทำหน้าที่ส่งเสริมภาคธุรกิจด้วย  เพื่อให้ระบบประกันภัยเข้าถึงประชาชนคนไทยได้มากขึ้น

ข่าวเด่นประจำเดือน

การที่เราสามารถนำเอาเทคโนโลยี  หรือนำเอานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้นั้น  ก็จะช่วยให้ลดภาระของต้นทุนในการบริหารจัดการ  ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริโภคเอง  หรือบริษัทประกันวินาศภัยทั้งหมด  และขอขอบคุณบริษัทต่างๆ  ที่เข้ามาร่วมกันแสดงออกให้ประชาชนได้เห็นว่า  เราพร้อมรองรับความเสี่ยงให้กับประชาชน

ข่าวล่าสุด

รัฐส่งเสริมมากแต่ทำไมคนทำประกันน้อยไป

ในเรื่องทำนองเช่นนี้  นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวว่า  ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ  และสังคมหลายด้าน เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ซึ่งสะท้อนว่าประชากรไทยมีชีวิตภายหลังเกษียรณยาวนานขึ้น  จึงควรมีการวางแผนด้านการเงินอย่างรอบคอบ  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ  นอกจากนี้ประเทศไทยยังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติที่มีความถี่  และความรุนแรงมากขึ้น  ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม  ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นความท้าทายดังกล่าว  จึงได้ส่งเสริมการนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยง  และนโยบายด้านนวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจและสังคม

คปภ.  ได้จัดงาน  “สัปดาห์ประกันภัย”  ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2560  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์  ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีประกันภัย  เชื่อมต่อโอกาสและความท้าทายเพื่ออนาคตไทย”  (InsurTech  Connect : Opportunities and Challenges for Thailand Future) เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับตนเอง  ครอบครัว  และธุรกิจการค้าการลงทุน