ระยะเวลาคุ้มครอง
25 ปี

 

ระยะเวลาชำระเบี้ย
15 ปี

 

อายุผู้ขอเอาประกันภัย
ตั้งแต่แรกเกิด – 60 ปี

 

การตรวจสุขภาพ
แถลงข้อมูลสุขภาพในใบคำขอ

 

การชำระเบี้ยประกัน
รายเดือน หรือ รายปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-533-3999

สนใจติดต่อแบบประกัน และต้องการให้เจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับ


รายละเอียดความคุ้มครอง สินสมบูรณ์ 25/18 จำนวนเงิน (บาท)
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี ระยะเวลาเอาประกันภัย 25 ปี
ตัวอย่างผลประโยชน์สำหรับผู้เอาประกันภัยทุกเพศ ทุกอายุ จำนวนเงินเอาประกัน  100,000  บาท
ความคุ้มครองชีวิตรับจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า 100,000
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ (ครบสัญญา)
1.รับเงินระหว่างสัญญา สิ้นปีที่ 18-24 ปีละ 10% จำนวน 7 ครั้ง รวม 70 % 70,000
2.รับเงินสมมนาคุณ สิ้นปีที่ 25 จำนวน 10%  10,000
3.รับเงินครบกำหนดสัญญา สิ้นปีที่ 25 จำนวน 180% 180,000
รวมเงินผลประโยชน์ตลอดสัญญา 260% 260,000
เบี้ยประกันภัย รายเดือน สำหรับผู้สมัคร อายุ 6 – 55 ปี 810
เบี้ยประกันภัย รายปี สำหรับผู้สมัคร อายุ 6 – 55 ปี 9,000

*ข้อมูลแบบประกันและความคุ้มครองข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของคุ้มครองเพื่อชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัท เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมด ข้อกำหนดและข้อยกเว้น ให้เป็นไปตามคำจำกัดความ ตามข้อตกลงในกรมธรรม

ส่วนที่ 1 : ความคุ้มครอง ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร กรณีผู้ป่วยใน

1.1 ค่าห้องค่าอาหาร และการพยาบาลผู้ป่วยปกติ ต่อวัน

VIP 1 1,000

VIP 2 1,400

สูงสุด 45 คืนต่อครั้ง ต่อโรค

VIP 1 45,000

VIP 2 63,000

1.2 ค่าห้องค่าอาหาร และการพยาบาลผู้ป่วยหนัก ICU ต่อวัน

VIP 1 2,000

VIP 2 2,800

สูงสุด 10 คืนต่อครั้ง ต่อโรค

VIP 1 20,000

VIP 2 28,000

2. ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน

2.1 ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไป ต่อครั้ง

VIP 1 10,000

VIP 2 15,000

2.2 ค่าแพทย์ผ่าตัด (เบิกตามค่าใช้จ่ายจริง ไม่อิงตารางผ่าตัด)

VIP 1 15,000

VIP 2 20,000

2.3 การดูแลโดยแพทย์ (ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ผู้ป่วยใน) ต่อคืน

VIP 1 300

VIP 2 600

สูงสุด 45 คืนต่อครั้ง ต่อโรค

VIP 1 13,500

VIP 2 27,000

2.4 ค่ารถพยาบาล (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)

VIP 1 1,000

VIP 2 1,500

3. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก เนื่องจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

VIP 1 7,000

VIP 2 8,000

4. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก OPD เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ (สูงสุด 6 ครั้ง ต่อปี)

VIP 1 500

VIP 2 700

ส่วนที่ 2 : ความคุ้มครองค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาล พิเศษเพิ่มเติมเฉพาะสมาชิก VIP

1. ค่าชดเชย การนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล ส่วนที่ 1

ค่าชดเชยการนอนรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน คืนละ

VIP 1 300

VIP 2 400

สูงสุดต่อครั้ง ต่อโรค

VIP 1 30,000

VIP 2 40,000

2. ค่าชดเชย การนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล จากหน่วยงานอื่น เช่น ส่วนราชการ , รัฐวิสาหกิจ , พรบ. , ประกันสังคม กรรมธรรม์อื่น ฯลฯ

• กรณีเป็นผู้ป่วยใน ห้องปกติ (ใช้สิทธิ์อื่น) ชดเชยคืนละ

VIP 1 1,200

VIP 2 1,600

สูงสุด 30 วันต่อครั้ง ต่อโรค

VIP 1 36,000

VIP 2 48,000

• กรณีเป็นผู้ป่วยใน ห้องผู้ป่วยหนัก ICU (ใช้สิทธิ์อื่น) ชดเชยคืนละ

VIP 1 2,400

VIP 2 3,200

สูงสุด 10 วันต่อครั้ง ต่อโรค

VIP 1 24,000

VIP 2 32,000

ส่วนที่ 3 ความคุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะ เสียชีวิต

1. การประกันอุบัติเหตุ

• เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุทั่วไป

VIP 1 300,000

VIP 2 500,000

• สูญเสียอวัยวะ (อบ.2)

VIP 1 200,000

VIP 2 300,000

• เสียชีวิต จากการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์

VIP 1 200,000

VIP 2 350,000

• เสียชีวิต จากการถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย

VIP 1 250,000

VIP 2 400,000

2. การเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บที่นอกเหนือจากอุบัติเหตุ

VIP 1 110,000

VIP 2 220,000

ส่วนที่ 4 เงินคืนเมื่อครบสัญญา (ถึงเคลมก็มีคืน)

เงินคืนเมื่อครบกำหนดตามเงื่อนไขกรมธรรม์

VIP 1 260,000

VIP 2 520,000

เบี้ยประกันภัย รายเดือน สำหรับผู้สมัคร อายุ 6 – 55 ปี

VIP 1 1,190

VIP 2 2,100

เบี้ยประกันภัย รายปี สำหรับผู้สมัคร อายุ 6 – 55 ปี

VIP 1 13,560

VIP 2 23,760

เงื่อนไขและข้อยกเว้นในการใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ Siam Smile Card

1. การปกปิดประวัติสุขภาพ หรือการปกปิดความจริงอันเป็นสาระสำคัญในการประกันภัย หรือการมีประวัติโรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกัน

2. กรณีค่ารักษาพยาบาล ไม่คุ้มครองโรคเอดส์ หรือโรคที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากโรคเอดส์ ทั้งก่อนและหลังการทำประกัน การตรวจสุขภาพประจำปี การคลอดบุตร แท้งบุตร ศัลยกรรมตกแต่ง สุรา ยาเสพติด โรคเครียดไมเกรน โรคทางจิตประสาท โรคเกี่ยวกับฟัน

3. กรณีค่ารักษาพยาบาล มีกำหนดระยะเวลารอคอย นับจากวันคุ้มครองตามกรมธรรม์

  • 30 วัน สำหรับโรคทั่วไป
  • 120 วัน สำหรับโรคภายในสตรี โรคกระเพาะอาหารอักเสบ ต่อมทอลซิล ต่อมในหลอดคอ ไส้เลื่อนริดสีดวงทวาร โรคมะเร็ง

4. ข้อยกเว้นกรณีความคุ้มครองชีวิต

  • ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายในปีแรกของกรมธรรม์
  • การฆาตกรรมโดยผู้รับผลประโยชน์

5. ข้อยกเว้นทั่วไปอื่นๆ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

คำเตือน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ผู้ขอเอาประกันภัยจงตอบคำถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การปกปิดความจริงหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จใดใด
อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกัน ปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865

เงื่อนไขและกำหนดการจ่ายเงินคืน Saha Smile VIP

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
อ่านต่อ >>
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

บัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับหน่วยงาน
อ่านต่อ >>
ประกันชุมชนห่วงใย

ประกันชุมชนห่วงใย

คุ้มครองแทนใจสำหรับชุมชน
อ่านต่อ >>
ประกันบ้าน

ประกันบ้าน

ประกันอัคคีภัยบ้านและที่อยู่อาศัย
อ่านต่อ >>
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์

Smile Motor ประกันรถยนต์ส่วนบุคคล
อ่านต่อ >>
ประกันท่องเที่ยว

ประกันท่องเที่ยว

ความคุ้มครองต่อการเดินทาง
อ่านต่อ >>